Agencja reklamowa - banery - neony - oklejanie samochodów - kasetony reklamowe
Profesjonalne i terminowe usługi reklamowe
24 października, 2016
Darmowe ogłoszenia nieruchomości Zamki na sprzedaż Domy Lokale Mieszkania na sprzedaż
Na co zwrócić uwagę przy zakupie nieruchomości?
27 października, 2016

Czym są akty notarialne i ile kosztuje ich sporządzenie?

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Czym jest akt notarialny i jakie są jego warianty?

Akty notarialne przyporządkowuje się do zasadniczych dokumentów formalnych, dzięki którym konkretnie zostaje wyznaczona czynność prawna. Przygotowuje się je wtedy, kiedy obowiązkowo domagają się tego akty prawne albo jeśli dwie osoby objawiają taką wolę. Od tych dwóch składników uzależniona jest sama struktura danego aktu notarialnego, która może być zdeterminowana w kilku przypadkach:

 • Jeśli osoba nie potrafiąca czytać wniesie oświadczenie woli na piśmie
 • W sytuacji umowy zobowiązującej do przekazania własności nieruchomości
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy przesuwającej własność nieruchomości, która zostaje zawarta w celu uskutecznienia występującego przedtem zobowiązania do przekazania własności nieruchomości
 • Dotyczy ponadto umowy podpisywanej w zamiarze wydłużenia czasu wieczystego użytkowania
 • Umowy, jaka obliguje do przeniesienia prawa wieczystego użytkowania oraz umowa przesuwająca takie prawo
 • Oświadczenia osoby będącej fundatorem podczas podpisywania umowy darowizny
 • Umowy poruszającej podział spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się przejmowania poprzez kolejnego dziedzica prawnego i rozwiązanie owego zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej i spółki akcyjnej
 • Umowy przekazania własnościowego spółdzielczego prawa do wybranego lokalu

W postaci dokumentu notarialnego mogą być spisane ponadto testamenty – inaczej zarządzania dorobkiem przed śmiercią, lecz nie jest to koniecznie wymagane przez akty prawne – oprócz art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są niewiążące kiedy Spadkodawcy właściwie nie są w stanie w intencjonalny sposób wypowiedzieć swojej woli albo przedsięwziąć decyzji i swobodnie wyrazić woli. Taka sytuacja ma miejsce ponadto, jeżeli występują kwestie sporne, aby Spadkobiercy przygotowali dokument danej treści bądź zarządzili swoim kapitałem pod wpływem pogróżek Oryginały wszystkich aktów notarialnych są gromadzone w u notariusza i tam muszą być chronione. Stronom i pozostałym upoważnionym osobom notariusz wydaje wypisy, które posiadają taką samą skuteczność prawną jak oryginał. Wypisy dokumentów notarialnych muszą być szczegółowym odwzorowaniem oryginału. Notariusz opatruje go pieczęcią oraz własnoręcznym podpisem. Wypis, którego ilość arkuszy jest większa niż jeden, musi spełniać następujące wymogi:

 • Mieć ponumerowane wszystkie strony
 • Połączone wszystkie strony w jedną całość
 • Jakakolwiek strona musi posiadać parafki
 • Wypis musi być spojony pieczęcią

Rodzaje opłat notarialnych i ich wysokość

Którakolwiek pobierana przez notariusza opłata jest określana przez odpowiednie ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych oraz – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Stąd notariusz nie może przyjmować zawyżonej zapłaty od Klientów, albowiem jest pracownikiem publicznym i niezmiennie musi działać na rzecz zabezpieczenia obrotu prawnego. Do jego najważniejszych czynności ustawodawczych należy tworzenie aktów notarialnych, potwierdzeń spadkobrania, świadectw (daty przedłożenia dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu albo w wyznaczonym miejscu), wypisywanie raportów (np. spółek), doręczanie oświadczeń, zabieranie do magazynowania papierów wartościowych, dokumentów i pieniędzy, tworzenie wypisów, odpisów oraz wyciągów np. testamentów, sporządzanie protestów weksli oraz czeków, wykonywanie wzorców aktów, świadectw oraz pozostałych dokumentów. Należności notarialne można rozłożyć na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, inaczej wartość obiektu czynności prawnej plus procent od nadwyżki. Innymi słowy, ostateczna wysokość sumy, jaką pobiera notariusz za zrealizowanie dokładnej czynności prawnej. Dla wartości przedmiotu czynności notarialnej do 3.000 zł sięga ona 100 zł, ponad 3.000 do 10.000 zł – 100 zł plus 3% nadwyżki powyżej 3.000 zł, powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł oraz 2% nadwyżki powyżej 10.000 zł, powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł plus 1% nadwyżki powyżej 30.000 zł, wyżej niż 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł i 0,4% nadwyżki ponad 60.000 zł, ponad 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł i 0,2% nadwyżki ponad 1.000.000 zł, powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł plus 0,25% nadwyżki ponad 2.000.000 zł (z zastrzeżeniem, że nie będzie to więcej aniżeli 10.000 zł, natomiast w przypadku czynności wprowadzanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej niż 7.500 zł). Szczegółowy cennik innych kwot notarialnych – wysokości stawek sądowych, podatku od spadków oraz darowizn i wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych – można znaleźć pod odnośnikiem: Notariusz Toruń

Strona używa cookies
Ok