Depilacja laserowa przegląd technologii
Przegląd technik depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty zębów
28 października, 2019

Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wliczają się w skład ustalonych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw związanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek i obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty zawierane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co istotne, głównym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna należy do jednej z najbardziej obszernych, jeżeli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne są poświadczeniem przeprowadzenia czynności prawnej i z tego powodu zawierają w sobie rozległy zakres działań. Najczęściej dotyczą one umów związanych z nieruchomościami i działkami ze sfery sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Często są to też sprawy związane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się przyjść również po zaświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do sporządzenia takiego aktu potrzebne jest wypełnienie paru kryteriów. Między innymi w czasie przygotowywania aktu muszą być obecni wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. Inaczej notariusz nie dokona czynności. Sporządzony akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które wymagają potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie wyciągi, odpisy i kopie mogą być porównane z oryginałami i poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród rozmaitych obowiązków notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zazwyczaj dostaje strona przeciwna, a sam dokument może przynieść skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w formie pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument i sporządza protokół z pełnego działania. Jeśli storna przeciwna chce odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Dowodem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok posiedzeń lub wydarzeń musi być zatwierdzony przez protokół. Całkowicie prawomocny protokół notarialny ma odpowiednią formę i nie może być zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Z reguły notariusz spisuje protokoły z różnych walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest też niezbędne, gdy notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w momencie, gdy osoby, które podpisały weksel nie spłacają swojego zobowiązania. Z reguły protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych wypadkach – zazwyczaj, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe lub dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną poświadcza protokół, w którym zapisane są najważniejsze informacje. Uwzględnia on dane osób oraz wartości, a także warunki wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może wziąć przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z tego względu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz wydaje odpis, wypis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, ale musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przygotowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą konkretne działania. Z reguły pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości i zauważeniu potrzebnych zmian, by czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Skończony projekt nie posiada mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.

 

 

Strona używa cookies
Ok